February 22, 2024
BMI och dieting undervisas inte längre i Australien. Här är vad barnen kommer att lära sig: ScienceAlert

BMI och dieting undervisas inte längre i Australien. Här är vad barnen kommer att lära sig: ScienceAlert

BMI och dieting lärs inte längre ut i Australien. Det är vad barnen kommer att lära sig istället

Australiens regering har antagit en ny läroplan som fokuserar på hälsosamma vanor och ett gynnsamt kroppsuppfattning. Det innebär att BMI (Body Mass Index) inte längre kommer att undervisas i skolorna, och att fokus istället kommer att ligga på att främja en hälsosam livsstil bland barn och ungdomar.

Beslutet att ta bort BMI och dieting från läroplanen kommer inte som en överraskning, med tanke på att forskning har visat att fokuset på vikt och kroppsuppfattning kan leda till negativa konsekvenser såsom ätstörningar och lågt självförtroende. Istället för att fokusera på vikt och kroppsmått kommer skolorna istället att prioritera undervisning om hälsosamma vanor såsom bra matvanor och regelbunden fysisk aktivitet.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för den nya läroplanen. Studier har visat att det inte finns något tydligt samband mellan BMI och hälsa, och att det finns många andra faktorer såsom kost och fysisk aktivitet som spelar en viktigare roll för en persons hälsa.

En av de stora fördelarna med den nya läroplanen är att den kan hjälpa till att minska stigmat kring vikt och kroppsuppfattning. Genom att fokusera på hälsosamma vanor istället för vikt kan skolorna hjälpa till att främja en positiv syn på kroppen och minska risken för ätstörningar och andra hälsoproblem relaterade till vikt.

Det finns också en ökad medvetenhet om att det är viktigt att lära barn att ha en balanserad syn på mat och kroppsuppfattning. Istället för att fokusera på strikta dieter och viktkontroll, kommer skolorna istället att undervisa om vikten av att äta en hälsosam och varierad kost samt att ha en positiv syn på kroppen.

En annan viktig del av den nya läroplanen är att främja en hälsosam syn på kroppsuppfattning och självkänsla. Genom att undervisa barnen om vikten av att ha en positiv syn på sin kropp och självkänsla kan skolorna hjälpa till att minska risken för psykiska hälsoproblem såsom ätstörningar och depression.

Den nya läroplanen kommer också att fokusera på att undervisa barnen om vikten av fysisk aktivitet för en sund hälsa. Genom att uppmuntra barnen att vara aktiva och delta i olika former av fysisk aktivitet kan skolorna hjälpa till att främja en hälsosam livsstil och minska risken för fetma och andra hälsoproblem relaterade till brist på motion.

Det är viktigt att notera att den nya läroplanen inte innebär att skolorna kommer att ignorera vikten av att främja en hälsosam vikt. Istället kommer fokus att ligga på att undervisa barn om de olika faktorer som påverkar hälsa och att uppmuntra dem att fokusera på att göra hälsosamma val istället för att bara fokusera på vikt och kroppsmått.

Föräldrar och pedagoger välkomnar den nya läroplanen och ser den som ett viktigt steg mot att främja en hälsosam syn på kroppen och mat. Genom att undervisa barnen om vikten av att äta hälsosam mat, vara fysiskt aktiva och ha en positiv syn på sin kropp kan skolorna hjälpa till att förbereda barnen för att leva en hälsosam och balanserad livsstil.

Den nya läroplanen i Australien har potential att fungera som en förebild för andra länder runt om i världen. Genom att fokusera på hälsosamma vanor istället för vikt och kroppsmått kan skolorna hjälpa till att främja en positiv syn på kroppen och minska risken för hälsoproblem relaterade till vikt och kroppsuppfattning.

I slutändan är det viktigt att lägga fokus på att undervisa barnen om vikten av att ha en hälsosam livsstil istället för att bara fokusera på vikt och kroppsmått. Genom att fokusera på hälsosamma vanor och en positiv syn på kroppen kan skolorna hjälpa till att främja en sund och balanserad inställning till mat och hälsa bland barn och ungdomar. Den nya läroplanen i Australien kan ses som ett steg i rätt riktning mot att främja en hälsosam syn på mat, vikt och kroppsuppfattning bland barn och ungdomar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *